Willem vanaf Cuba

20161127_164146-1_resized

Hallo Allemaal,

ik moet hier via de huis telefoon mailen en zal een paar foto’s sturen.  Vrijdag avond om 10.29 is Fidel Castro overleden. Heel Cuba is in rouw.  Zo onverwacht want een week geleden zag je Fidel nog in gesprek met de president van Vietnam. Negen dagen zijn hier afgekondigd van nationale rouw. Geen 20161127_164234-1_resizedbar of winkel verkoopt nog bier noch ru.  Alle festivals en evenementen zijn afgelast. Cuba is een grote spookstad zonder muziek en activiteiten en 24 uur beelden over Fidel en de geschiedenis van zijn revolutie. Fidel is Cuba. Hasta la Victoria siempre. Fidel staat op de voorpagina. 20161127_164300-1_resizedWoensdag komt de stoet langs in Las Tunas met het lichaam van Fidel, onderweg naar Santiago de Cuba. Iedereen is hier in diepe rouw en ik ook.

Saludos Willem

Juan Gabriel overleden

12480_show_landscape_large_01

juan-gabrielAmigos de la música mariachi en Cuba. El 28 de julio falleció el cantor Juan Gabriel durante un concierto en los EEUU por causa de un ataque cordial.

Juan Gabriel cumplió tan solo 66 años, dejando México América latina y Cuba en luto. El artista era uno de los más grandes cantores de la música mariachi, componiendo además cienes de bellas canciones.

En Cuba, y más todavía en las tunas, muchos grupos interpretan su música.

En noviembre me gustaría organizar un evento en su nombre, con Carlos Benites, Montero y Adalberto Viamonte con materiales audio visuales y un festival de música en honor del fallecido cantos y componista : Juan Gabriel.

En estos momentos estoy produciendo un documental llamado “Recuerdo a Juan Gabriel y la música Mariachi en Cuba”.

Me gustaría mostrar el documental en el festival con imágenes de conciertos de Juan Gabriel. Invitariamos grupos mariachis de diversas provincias de Cuba que podrían hacer un show en el teatro de las tunas a fines de noviembre

Alexey puedes mandar este plan a Carlos? No puedo mandarle email directamente. Puede preguntarle si puede contactar las autoridades necesarias para poner esto en marcha?

Saludos y hasta pronto en Las Tunas.

Guillermo Willem Veldhoven

Vrienden van de Mariachi Muziek op Cuba.
Op 28 augustus is Juan Gabriel, door een hart Infarct, overleden,
tijdens een concert in America .

Juan is slechts 66 jaar geworden en heel Mexico, L.A. en Cuba is
een ieder in diepe rouw.
Juan Gabriel was een van de grootste vertolkers van de Mariachi
muziek en hij componeerde honderden prachtige liederen.

Op Cuba en met namen Las Tunas worden heel veel
van zijn liederen vertolkt en ik wil dan ook in november
samen met Carlos Benites, Montero en Adalberto Viamonte een
film en muziek festival organiseren ter nagedachtenis van de overleden
zanger/componist : Juan Cabriel.

Op dit moment ben ik de film “Remeber Juan Gabriel en de Mariachi Muziek op Cuba”, aan
het monteren en wil deze film, samen met andere films van concerten van Juan Gabriel, vertonen
en uit verschilden provincies uit Cuba, Mariachi groepen uit nodigen voor dit festival, welke we,
in de laatste week van November, in Theater Las Tunas , willen laten plaats vinden.

Alexey wil je dit plan door geven aan Carlos ?, want ik kan hem niet direct emailen en wil je
hem vragen of hij alvast contact wil leggen met de autoriteiten die er over gaan.

Hartelijke groet en tot snel in Las Tunas.
Guillermo Willem Veldhoven.

Cuba’s farmaceutische industrie breidt fors uit

heberprot-poster_web

Lilliam Riera

 

heberprot-poster_webIn 2013, net een jaar na haar oprichting is Cuba’s Biotechno­logische en Farmaceutische Industrie Groep (BioCubaFarma) met verkopen van meer dan 680 miljoen dollar de voornaamste expor­teur van het land geworden.

Sinds de oprichting van BioCubaFarma kan Cuba’s biotechnologi­sche en farma­ceutische industrie zich steeds beter in de regio positioneren. Het bedrijf heeft toestemming gekregen om joint ventures aan te gaan met buitenlandse hoogwaardige technolo­giebedrijven en om productiefaciliteiten te bouwen in de Speciale Ontwikkelingszone in Mariel (de ZEDM), ten westen van Havana.

Het moet gezegd worden dat dit succes het gevolg is van een visie die vele jaren geleden uitgedrukt werd door de histori­sche leider van de Cubaanse Revolutie, Fidel Castro, en van de voortdurende inspanningen van een onder­ontwikkeld land dat al meer dan vijftig jaar onderworpen wordt aan een strikte blok­kade door de Verenigde Staten. Ondanks alle obstakels beschikt Cuba nu over een biotechnologische industrie die kan wedijve­ren met die van de ontwikkelde landen.

 

In het prestigieuze Britse tijdschrift Nature werd de Cubaanse biotechnolo­gie omschreven als de beste in de derde wereld. Ze ontwikkelt unieke pro­ducten die internationaal belangrijk en succesvol zijn. De productievergro­ting van merkloze niet-gepatenteerde medi­cijnen heeft de Cubaanse bedrijven veel concurrerender gemaakt, zei Dr. José Luis Fernández Yero, de onderdi­recteur van Bio­CubaFarma in een interview met Granma Inter­national.

BioCubaFarma werd op 27 november 2012 per decreet (nr. 307) opgericht en goedgekeurd door de ministerraad. Het bedrijf bestaat uit een centraal managementsorgaan en 38 productiefa­ciliteiten, distributeurs en dienstver­leners die gesitueerd zijn nabij het staatsbedrijf QUIMEFA, in de technolo­giezone van Havana-West. Dr. Fernández verklaarde dat het de missie van BioCubaFarma is om een ondernemingssysteem op te zetten dat in staat is om belangrijke hoeveelhe­den medicijnen en apparatuur te produce­ren en om hoogwaardige technologi­sche dienstverlening te verstrekken. Zodoende wil het bedrijf de gezondheid van de Cu­baanse bevolking verbeteren en tegelij­ker­tijd goederen en diensten exporteren.

Volgens Dr. Fernández produceert BioCubaFarma 1099 producten waaronder merkloze geneesmiddelen en andere medicamenten die ontwikkeld werden door de Cubaanse biotechnologie. Hiervan worden er 592 gedistribueerd als onder­deel van de standaardin­ventaris van 888 basismedicamenten in het Cubaanse gezond­heidszorgsysteem. Hij voegde eraan toe dat nog meer dan 100 biotech­nologische producten in ontwikkeling zijn, naast verschillende medische instrumenten. Het doel is om vroege diagnoses, preventie en niet-operatieve behandelingen te bevorde­ren, evenals een effectieve controle op stofwisse­lingsziektes zoals hoge bloed­druk en diabetes en chronische ziekten als kanker, de voor­naamste doodsoorzaak in tien van de zestien Cubaanse provin­cies.

Van de geproduceerde biofarmaceutica zijn er volgens Dr. Fernández een aantal uniek in de wereld, zoals Heberprot-P dat de genezing van voetzweren bij diabetes bevordert, waardoor het aantal amputaties afneemt. De Wereld­organisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) kende het product in april 2011 een gouden medaille toe. In deze categorie unieke producten vallen tevens verschillende monoclonale antistoffen, medicamenten voor de behandeling van vergevorderde longkanker ((RACOTUMOMAB en CIMAVAX-EGF) en de SUMA-diagnoseapparatuur die een sleu­telrol speelt in de acht voornaamste gezondheidszorgprogramma’s. Het bedrijf onderhoudt nauwe banden met het ministerie van Volksgezondheid waardoor gegarandeerd wordt dat alle ontwik­kelde medicamenten en apparatuur beschikbaar zijn in de alge­mene en gratis gezondheidszorg.

Dr. Fernández stelde dat de verkopen van het bedrijf in het eerste jaar, in 2013 al de 686 miljoen dollar passeerden, waarmee BioCubaFarma Cuba’s groot­ste exporteur van goederen en diensten is. De producten werden ver­kocht aan meer dan vijftig voornamelijk Latijns-Amerikaanse landen, met Venezuela en Brazilië als grootste afzetmarkt. Ook China, Turkije en Viet­nam deden aanzienlijke aankopen. In 2013 was de vraag naar Heberprot-P, het belangrijkste exportproduct van de biofarmaceutische industrie sinds 2009 het grootst, naast recombinante humane erytropoëtine dat gebruikt wordt om bloedarmoede als gevolg van nierfalen te bestrijden en aidspatiënten te behandelen. Ook bestralingsap­paratuur en de SUMA-technologie werd volop geëxporteerd.

 

Andere belangrijke exportproducten zijn onder meer het vaccin Heberpenta met zijn vijfvoudige werking tegen difterie, tetanus, kinkhoest, hepatitis B en influenza B, PPG dat ge­bruikt wordt ter voorkoming en behandeling van hart- en vaat­ziekte (gouden medaille van de WIPO sinds 1996) en glucoseme­ters en sensoren om de bloedsuikerspiegel te meten.

Het nieuwe samengebalde bedrijf omvat tien internationale handelsbedrijven waarvan er één, FARMACUBA verantwoordelijk is voor de distributie van de merkloze, niet-gepatenteerde pro­ducten. De andere negen richten zich op de verkoop van biofar­maceutica en medische technologie. Dr. Fernández ver­klaar­de dat vier van deze tien distributeurs (Heber Biotec S.A., FARMACUBA, CIMAB S.A. and TECNOSUMA S.A.) vorig jaar voor 94 procent bijdroegen aan Cuba’s export. Momenteel werken ze in drie joint ventures samen met bui­ten­landse ondernemingen. Daarnaast zijn er tientallen samen­wer­kingsovereen­komsten met partijen in Europa, Azië, Afrika en Latijns-Ame­rika om experi­menten op te zetten en de verkoop van producten te vereenvou­digen.

Een heel bijzondere samenwerking is opgezet met Brazilië, onder meer dank­zij het ondertekenen van drie contracten voor de uitwisseling van technolo­gieën en voor het opzetten van een fabriek in Rio de Janeiro met behulp van Cubaanse specialis­ten. Hier zullen recombinante humane erytropoëtine, inter­fero­nen ter bestrijding van chronische hepatitis B en C en andere biotech­nologische producten vervaardigd worden.

Een nieuwe fase in de Braziliaans-Cubaanse samenwerking begon in januari met het bezoek van president Dilma Rousseff aan Havana. Ze nam deel aan de top van de Gemeenschap van La­tijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten en stelde samen met president Raúl Castro het eerste deel van de containerter­minal van Mariel officieel in bedrijf. Ook is in het opzetten van joint ventu­res met productiefacilitei­ten in de Speciale Ontwikkelingszone voor­zien, met behulp van Cubaanse technologie en Braziliaans kapitaal om nieuwe farma­ceutica die in beide landen ontwikkeld wordt te produceren, om tege­moet te komen aan de behoeften van het eigen gezondheids­zorgsysteem en om gezamenlijk de export te bevorderen.

 

Dr. Fernández benadrukte ook de samenwerking met China, waar twee van Bio­CubaFarma’s buitenlandse joint ventures gelokali­seerd zijn. Er zal nog een nieuwe dimensie aan deze relatie toegevoegd worden als China gaat investe­ren in faciliteiten in de Speciale Ontwikkelingszone, met als doel de uitbreiding van de verkoop van Chinese producten in heel Latijns-Ameri­ka.

Hij herhaalde dat de Speciale Ontwikkelingszone van Mariel grote mogelijk­heden biedt voor buitenlandse investeerders om samen te werken met BioCu-   b­aFarma, dat met zijn hooggekwalifi­ceerd personeel een groot potentieel biedt om nieuwe producten te ontwikkelen.

Het bedrijf heeft 20.785 voltijdskrachten in dienst onder wie 7.002 acade­mici, 4.700 technici, 354 wetenschappers met een doctors- en 1.374 met een doctorandustitel. Iets meer dan 2.000 mensen zijn tijdelijk verbonden aan BioCubaFarma of leveren wetenschappelijk advies. De Speciale Ontwikkelings­zone van Mariel zal ook het vestigen van fabrieken die de ontwikkeling van BioCubaFarma bevorderen en meer werkgelegenheid voor de Cubanen scheppen stimuleren.

Aan het eind van het interview duidde Dr. Fernández op het grote potentieel van het nieuwe bedrijf en op het belang ervan voor de Cubaanse economie. Hij herhaalde dat het personeel de ambitie heeft om van BioCubaFarma de belangrijkste factor in de wetenschappelijke ontwikkeling en de economische groei op Cuba te maken en dat het bedrijf een nog belangrijker bijdrage moet leveren aan de kwaliteit van het leven van de bevolking. “Op deze manier,” zei Dr. Fernández, “maken we Fidel’s woorden van 15 januari 1960 waar, toen hij zei dat de toekomst van ons land noodzakelijkerwijs een toekomst van wetenschappers moet zijn.”

Bron: Granma, 26 februari 2014, vertaling Frans Willems.

Cuba stelt de introductie voor in de Europese Unie van Heber¬prot-P

20160108_164727Cuba werkt aan de introductie in de Europese Unie van Heber¬prot-P, het enig bestaande medicijn tegen ernstige zweren bij diabetespatiënten. Het kan het aantal amputaties met een fac¬tor vier verlagen. Manifest publiceerde het ar¬tikel begin 2014. Nog altijd is de introductie niet gelukt, terwijl het medicijn veel onnodig leed kan voorkomen. Daarom nogmaals het artikel. Waar¬om neemt de Nederlandse regering het voortouw niet?

Ernesto López, directeur van het Centrum voor Genetische Mani¬pulatie en Biotechnologie van Cuba, zegt dat het product al in het grootste deel van Latijns-Amerika, zo’n 20 landen, wordt toegepast. In een interview met Prensa Latina, zegt Lopez dat het product (in de EU bekend als Epiprot) reeds de hele prek¬linische etappe met goed gevolg heeft doorlopen.

Hij legt uit dat voor de verspreiding in de regio moet worden voldaan aan de eisen van het Europees Geneesmiddelenbureau, gevestigd in Londen. “We willen ook onze portfolio verspreiden om partners en in¬vesteerders te bereiken voor verdere ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten, oncologie en geneesmiddelen”, zegt hij.

In Spanje, met naar schatting meer dan 40.000 pati¬nten die kunnen worden geholpen met het medicijn, bleek uit proeven, net als bij meer dan 140.000 patiënten wereldwijd, dat het product geen schadelijke toxische bijwer¬kingen heeft. Vanaf 2012 wordt Heberprot-P, in samenwerking met het Farma¬ceutisch bedrijf Praxis in Spanje, in Vitoria (Baskenland), al geproduceerd voor onderzoeken in Europa en andere landen.

López wijst op de zeer hoge kosten van deze ziekte met gene¬zingstijden van soms zes of zeven maanden, die kunnen worden verkort met behulp van het Cubaanse product. In Europa worden de kosten van amputatie geschat op meer dan 50.000 euro en die van behandelingen op ongeveer 20.000 euro.

In Cuba, zegt hij, tonen studies aan dat het aantal amputaties met een factor vier is verlaagd, ook al wordt het product nog niet overal ingezet.
In Venezuela, een land met een hoge aanwezigheid van de ziek¬te, als gevolg van de voedingsgewoonten van de bevolking, sla¬agde men erin om van de 70 procent amputaties, gemeld in som¬mige regio’s, te komen tot minder dan vijf en zelfs tot vier procent, zegt hij.

López zegt dat op Cuba en in Venezuela, Ecuador en andere landen de nadruk wordt gelegd op een preventieve aanpak, ondanks de ef¬fectiviteit van het product op de ernstigste zweren. Dit wordt het thema van een congres dat zal plaat¬svinden in Varade¬ro, Cuba, van 10 tot 12 december 2014, dat voor¬afgegaan wordt door een pre-congres voor specialisten die de technologie willen bestuderen.

Dit jaar, zegt hij, zal het Congres onder de titel: “Behande¬ling van diabe¬tes en de ernstige complicaties” laten zien hoe Cuba door een meer integra¬le aanpak van diabetes en diabeti¬sche voetzweren resultaten haalt zoals nergens anders ter we¬reld.

Hij vertelt dat, hoewel er in zijn land net als in de rest van de wereld, geen tendens van vermindering van het optreden van diabetes is, het erin slaagt de diabetespatiënt een beter le¬ven te bieden dankzij de controles, de programma’s van eerste¬lijns gezondheidszorg en Heberprot.

Op het congres, zegt hij, zal aan de orde komen hoe door de sterke invloed van de primaire controle op diabetes in Cuba de complicatie van zweren wordt vermeden en vermindering van am¬putaties wordt bereikt. (Cubamin¬rex-PL)

Pogingen om in Nederland aandacht te vragen voor dit belangrijke medicijn zijn tot op heden stukgelopen. Er wordt nu gewerkt aan de opbouw van een groep patiënten en artsen om aandacht te vragen voor de introductie in Nederland van dit Cubaanse medicijn.

Bron: Cubaminrex-PL,
vertaling Chuck Barkey.

Heberprot in Rusland

heberprot-poster_web
Rusland, 29 maart 2016 – Op een conferentie dat plaatsvond in het regionale ziekenhuis Altaiskiy Kray hebben de endocrinologen en vaatchirurgen van de regio kennis gemaakt met de voordelen van Heberprot-P.
 
heberprot-poster_webDe delegatie, bestond uit Natacha Díaz Aguilera, adviseuse van de Cubaanse ambassade in de Russische Federatie, Marianela Garciía Siverio, executive business manager bij Heber Biotec SA en de vaatchirurg Dr José E. Saurí Chávez. Naast de conferentie in bovengenoemd ziekenhuis, droeg de delegatie, geleid door Dr Saurí bij aan een lezing over het gebruik van het medicijn, dat in Cuba als het meest vooraanstaande middel in de biotechnologie wordt beschouwd. 
 
Het programma van het bezoek werd afgesloten door een bezoek aan de viceminister van Gezondheid, Dr in de gezondheidswetenschappen Serguey Nasonov. Hij liet weten dat diabetes in de betreffende regio meer voorkomt da in andere delen van het land, waardoor hij des te meer interesse had in de ervaringen die men op Cuba had opgedaan met het gebruik van Heberprot-P, waarmee amputaties voortkomend uit complicaties met zweren aan de diabetische voet kunnen worden voorkomen. (CubaMinrex/ Embacuba Rusia)

Willem is weer terug!

DSCF3434_webHartelijk dank aan alle donateurs die deze reis en genezing hebben mogelijk gemaakt. Ook veel dank aan de artsen en mijn verzorgers in Cuba.
Willem is veilig op Schiphol geland

Willem is sinds een paar dagen, op 2 maart 2016 om precies te zijn, weer terug van Cuba. “Ik ben gisteren geland en goed aangekomen in Holland. Ik heb een hele fijne tijd gehad en bedank iedereen die deze reis mogelijk heeft gemaakt”, zei hij tijdens een telefoongesprek. “Lekker weertje was het er, zo’n 28 graden. De wond is genezen en ik kan weer lopen, maar moet voorzichtig aan doen, want anders is de volgende teen aan de beurt,” aldus een zichtbaar opgeknapte Willem. “Ik ben genezen op Cuba, heb audio DSCF3600_webgebracht bij Carlos, de  trompettist zonder arm, een nieuwe CD met de kinderen van de Mariachi opgenomen, deel 2 en veel docu materiaal geschoten voor nieuwe documentaire en gewerkt aan deel 4, over het Cubaanse Virus, t.w. “Onbetaalde Liefde op Krediet”.

Meteen de volgende dag stond een controle in het ziekenhuis in Leiden op het programma. Daar waren ze blij verrast met de dichte wond. 14 maart krijgt Willem nieuwe schoenen aangemeten, omdat de druk onder de rechter voet nu verdeeld moet worden onder de overgebleven vier tenen.DSCF3371_web

Willem denkt, dat Europa niet aan de Heberprot-P 75 wil wegens de Amerikaanse Handelsboycot tegen Cuba die nu al meer dan 57 jaar duurt. En ook dat men aan het Cubaanse medicijn niet voldoende kan verdienen. Het is wel een duur medicijn, zo’n 500 euro, maar het kan veel kosten en ellende besparen.

In Willems geval had de teen volgens de Cubaanse arts helemaal niet geamputeerd hoeven te worden. Daarover is hij best wel gefrustreerd. “Als je eens wist wat een amputatie kost + twee weken ziekenhuis opname en vergeet de vervolgschade niet. (in mijn geval: ziekenhuiskosten, huisarts, farmacie en wijkverpleging in 2015 was al 22.600 euro (inclusief vijf weken vacuüm pomp op voet, zonder succes, maar die wel 120 euro per dag aan huur kostte)  en ook nog eens 10 maanden niet kunnen werken en Grote Teen kwijt”.

“Als ik eerder naar Cuba was gegaan, dan was amputatie helemaal niet nodig geweest en was ik binnen drie maanden genezen”. De artsen op Cuba zijn verbaasd dat het middel nog niet in Europa gebruikt wordt… In heel Latijns Amerika wel!

Willem hoopt hier de chirurgen in Leiden en elders te kunnen overtuigen van het nut en de effectiviteit van Heberprot-75, dat inmiddels al in heel Latijns Amerika wordt gebruikt. Hij heeft uitgebreide informatie meegenomen, onder andere voor de wondpoli in Leiden, waar men beloofde er nu serieus naar te gaan kijken. In mei is er in Duitsland een congres van chirurgen over wondbehandeling en iemand van de wondpoli Leiden zou het middel daar onder de aandacht brengen.
Wie weet komt Heberptot-P 75 binnen niet al te lange tijd beschikbaar en dat zal veel onnodige pijn, frustraties en geld schelen.

Historisch overzicht

Mei 2015 ging ik naar de huisarts voor een dik rechterbeen en dacht dat het trombose was.
Daar ontdekte de huis arts dat er een wondje onder mijn rechtervoet zat. Ik kreeg antibiotica en ging drie keer per week naar de buurtzorg in Noordwijkerhout om de onderkant van mijn voet te laten verzorgen.
Na zes weken wa er geen zichtbare verbetering en de huisarts verwees me door naar de wondpoli in het Alrijne ziekenhuis te Leiden.
Daar kreeg ik te horen dat open wonden bij diabeten erg moeilijk genezen. Iedere week kwam ik hier nu terug voor voetbehandeling en vanaf juni kwam om de dag de buurtzorg langs om de wond te verschonen en in te pakken.

De wond wilde maar niet dichten. Rond eind september worden opnieuw foto’s van de voet gemaakt en nu bleek het bot van de grote teen te zijn aangetast. Op 29 september moest ik me melden voor acute opname en hadden de chirurgen besloten de grote teen te Amputeren.

Na een verblijf van acht dagen na de amputatie in het ziekenhuis, kwam nu iedere dag de buurtzorg langs voor de wondverzorging.
Na twee maanden was de open wond van de amputatie nog steeds niet dicht en ik stuurde een foto naar vrienden op Cuba.

Daar kreeg ik onmiddellijk van Dr. Orlando Segura antwoord en het advies dat men al jaren op Cuba werkte met het medicijn Heberprot-P 75 en met heel veel succes.

Dit is de vertaalde brief van Dr Orlando Segura.

Hallo, degene die u schrijft is de Cubaans arts, angioloog en asculaire chirurg, vriend van Alexey. Ik schrijf u om te zeggen dat wij hier op Cuba mensen genezen met een diabetische voet, zoals u heeft. Ik heb me niet heel goed in de situatie kunnen verdiepen, maar mijn/uw vrienden hebben mij uitgelegd dat uw teen is geamputeerd door sepsis van het bot.  We hebben een behandeling met Heberprot, een geneesmiddel dat wordt gemaakt op basis van de fysiologie van epidermale groei, die granulatie en genezing mogelijk maakt bij zweren die verschijnen na de operatie, zoals als u hebt gehad. We hebben geen vacuum-pomp. Dit is niet de methode die we hier gebruiken, zonder te zeggen dat het slecht is. In ieder geval, het is uw eigen beslissing. Dit is mijn email, u kunt me schrijven als u vragen en/of twijfels heeft.
Dr. Orlando Segura, Cuba.

DSCF3605_webBrief van vrienden in Cuba:
Vriend Willem, wij hopen dat het beter gaat met je gezondheid. Een tijdje geleden is een bevriende dokter bij ons thuis langs geweest. Hij is een angioloog en we hebben hem jouw situatie voorgelegd en ook de foto’s van jouw voet laten zien. Hij heeft ons een mail gestuurd hoe de behandeling hier is op Cuba. Hij zei ons voorzover hij het kon zien op de foto’s, dat je hier op Cuba prima kunt genezen.  Je moet het natuurlijk zelf beslissen en je kunt informatie over het medicijn Heberprot-P op internet zoeken. Het is het medicijn dat we hier gebruiken. Goede vriend, wij blijven in contact. Groeten van iedereen hier.

Het medicijn Heberprot-P is op Cuba ontwikkeld, speciaal voor diabeten met open wonden en dr. Segura nodigde mij uit om op Cuba verder te gaan met hun behandeling. Ik had echter geen geld om naar Cuba te gaan.

Oktober, november en half december ging de wond, na zoveel maanden, heel langzaam, van binnen uit, een beetje dichtgroeien, maar half december trok de buurtzorg aan de bel… er kwam vieze prut uit de wond en het stonk hevig.

Onmiddellijk ziekenhuis gebeld en vriend Kees B uit Leimuiden bracht me voor de zoveelste keer naar het ziekenhuis. (al die maanden kon en mocht ik geen auto rijden en bracht KB me naar het ziekenhuis, dank je Kees!) Kees zat toen in een belangrijke vergadering en schorste de vergadering, omdat hij van de buurtzorg hoorde dat het heel kritisch was.

In het ziekenhuis opnieuw door de molen (bloed prikken, foto’s maken e.d.)

Na zes uur en na overleg met artsen waar men overwoog om opnieuw voor opname te kiezen, omdat nu de tweede teen was ontstoken, mocht ik, op mijn aandringen, naar huis en gingen we in het AZL een nieuwe antibiotica kuur halen.

Nu raakte ik helemaal in de stress: het beeld van mijn oudste broer dook op: ook eerst teen er af, toen voet, toen been en na een jaar overleden….
Ik wilde nu direct naar Cuba toe, om niet verder te worden geamputeerd en geholpen te worden met hun medicijn Heberprot-P.
Ik had geen geld voor een ticket en vroeg aan Pau Voute of ik het van haar kon lenen. Pau kwam met het idee om een fonds op te richten om geld bijeen te krijgen voor een ticket. Dit is gelukkig heel snel gelukt en op 5 januari 2016 had ik genoeg donateurs gevonden die de reis hebben mogelijk gemaakt. Van harte bedankt!

DSCF3375_webEenmaal op Cuba ging ik, in motor met zijspan, onmiddellijk op bezoek bij dr. Orlando Segura in het ziekenhuis Ernesto Che Guevara te Las Tunas.

Hij bekeek de wond die nu een beetje aan het dicht groeien was en ik vertelde hem dat de volgende teen ook ontstoken was en dat ik daar nu de laatste pillen antibiotica voor slikte.

Hij adviseerde mij om e.e.a. nog even aan te kijken en als de ontsteking verder zou gaan, dat ze dan aan de gang zouden gaan met hun medicijn Heberprot-P en niet zouden kiezen voor nog verdere amputatie. Hierdoor viel er heel veel stress van me af.

DSCF3631_webLangzaam ging de wond nu dicht en mijn voet werd in het huis waar ik een kamer huurde, door Mercedes, de huisbazin, en een verpleegkundige om de drie dagen verzorgd.
Ik kan nu weer lopen en wilde het medicijn mee naar Holland mee nemen, voor het geval dat…! Maar alle medicijnen op Cuba staan geregistreerd en na overleg met de hoogste baas van het ziekenhuis in Havanna, kreeg ik wel heel veel informatie mee: de ziekenhuizen in Europa kunnen in overleg gaan met de Cubaanse Overheid, om het medicijn nu ook in Europa te gaan gebruiken.

Voor mij is het goed afgelopen, maar er zijn in Holland bijna een miljoen diabeten en wanneer ze een open wond krijgen, zoals bij mij of nog veel erger, dan word je hier tot invalide gemaakt… Wat een ellende heeft dit niet tot gevolg en wat een kosten worden er gemaakt, terwijl het heel goed te genezen is…

Ik vraag u dan ook om de oproep te steunen om dit medicijn Heberprot-P in Europa in te voeren.

—————————————————————————————————————–

Heberprot-P 75 naar Nederland!

 

Graag uw steun betuiging:

 

Naam: ………………………………………………………………………………………………

 

Adres: ……………………………………………………………………………………….

 

steunt de oproep “Stop Amputatie” en wenst dat het Cubaanse medicijn

Heberprot-P 75 naar Nederland komt.

 

Uw steunbetuiging mailen naar: wvcuba@hotmail.com

Zie ook www.holandaprocuba.nl

 

Hartelijke groet, Willem Veldhoven, voorzitter Stichting HolandaProCuba.

 

Bericht van Willem uit Cuba

160205_willemMotor

160205_willemMotorDag allemaal!

Dit is een berichtje namens Willem, geschreven door zijn dochter Sofie. De communicatie met Cuba laat te wensen over, dus we moeten het doen met de schaarse sms-jes en mailtjes, die ons via de mail van kennissen van Willem bereiken.

Willem is goed aangekomen en bij de douane hier en op Cuba is ook alles in een keer goed gegaan….

De belangrijkste boodschap op dit moment is dat het heel goed gaat met zijn voet. De wond is nu bijna helemaal dicht! Een buurvrouw, die voor arts studeert, komt om de dag zijn voet verzorgen. Hij doet het verder rustig aan met zijn voet en is –na een periode van acclimatiseren- weer begonnen met schrijven!

De medische zorg in Cuba is uitstekend en met de kennis en zorg van dokter Orlando Segura en het middel Heberprot is hij niet meer bang voor een herhaling van de vervelende situatie rond zijn teenamputatie.

Hij is een beetje gefrustreerd dat de Nederlandse artsen zijn teen geamputeerd hebben, terwijl dat volgens de Cubaanse arts helemaal niet nodig was geweest! Men is daar verbaasd dat hun beroemde behandelingsmiddel Heberprot nog niet in Nederland te krijgen is…
Hij krijgt het straks ook mee naar Nederland voor het geval dat er weer een ontsteking zou optreden.

Bij het eerste onderzoek door een Cubaanse arts herinnerde zij zich nog dat Willem 7 jaar geleden een viool voor haar dochter had geregeld! Een betere entree had hij zich dus niet kunnen wensen!
Voor dit onderzoek werd hij door een kennis naar het ziekenhuis gebracht in het zijspan van een motor! Dit is gefilmd en dat had de nodige hilariteit bij omstanders veroorzaakt!

Willem is iedereen die deze reis naar Cuba financieel mogelijk heeft gemaakt super dankbaar! Enorm bedankt dus lieve mensen! Natuurlijk ook voor de support en aandacht op andere manieren!

Hartelijke groet,
Sofie Veldhoven

Informatie over Heberprot:

20160108_164727Heberprot-P
Eigenschappen en voordelen

Stimuleert granulatie (korstvorming) en versnelde re-epithelisatie (vorming van huidcellen) bij ulcers aan de diabetische voet.

Kort de tijd van littekenvorming in.

Deze voordelen dragen bij aan de afname van het aantal chirurgische afzettingen en amputatie risico’s.

Een effectieve oplossing voor een oplosbaar probleem.

Toespraak Raul Castro

raul

Toespraak van Raúl Castro Ruz, Eerste Secretaris van het Centrale Comite van de Communistische Partij van Cuba tijdens op 29 december 2015.

“Year 57 of the Revolution”

raulCompañeras and compañeros:

A year of intense work and positive results for the country is coming to an end. In recent days, we have seen much activity: on the 18th, a meeting of the Council of Ministers dedicated to, among other issues widely reported in the media, assessing the performance of the economy this year and the proposed plan and budget for 2016, approved in this Assembly today.

Last Saturday, the Twelfth Plenum of the Party Central Committee analyzed the economic situation and, as part of the preparations for the Seventh Party Congress, the proposed Conceptualization of the Cuban Socio-Economic Model of Socialist Development and the report on the implementation of the Objectives approved at the First National Conference of the Party, held in January 2012, were discussed.

As is customary, during their work in commissions, our deputies have debated at length on these issues of the economy, allowing me to highlight just a few aspects.

Despite the impact of the global economic crisis, compounded in our case by the effects of the U.S. blockade, which remains unchanged, and the external financial constraints which have worsened in the second half of the year, the Gross Domestic Product (GDP) this year grew by 4%, which is undeniably a good result in the midst of these circumstances.

All productive sectors are growing, though some fail to achieve what is planned. Social services maintain levels similar to those of the previous year.

The number of visitors rose to three and a half million, which is the highest growth recorded since the country decided to commit itself to the development of tourism. It should not be overlooked that this result is obtained despite the fact that Cuba remains the only country in the world which U.S. citizens are prohibited from visiting as tourists.

Notwithstanding the financial constraints which we continue to face, the commitments made in the different debt restructuring processes with foreign creditors have been fulfilled, and the trend toward gradual recovery of our economy’s international credibility has been strengthened.

The latest concrete evidence in this direction was the important multilateral agreement reached on December 12 in the French capital with the 14 creditor nations of Cuba that make up the ad hoc group of the Paris Club, which allowed for the solving of an old problem, considering the reality and the possibilities of the Cuban economy.

This agreement opens a new stage in economic, commercial and financial relations with the participating countries, as it facilitates access to much needed medium and long term financing to implement the investments foreseen in our development plans.

I reiterate the will of the Cuban government to honor the commitments resulting from this and other agreements reached in debt renegotiations with other states and their private sectors.

The Sixth Period of Ordinary Sessions of the Eighth Legislature of the National Assembly of People’s Power. Photo:Juvenal Balán

I must also recall the strategic significance of the agreement signed with the government of the Russian Federation for the financing on favorable terms of four power plants, generating 200 megawatts of electricity each, and the modernization of our steel industry.

Next year the Gross Domestic Product will continue to grow, but at a slower rate of 2%, as a result of financial constraints associated with falling income from traditional export items due to lower global market prices, such as nickel.

Moreover, although the downward trend in oil prices benefits us by reducing expenditures for the import of food, raw materials and manufactured goods, it is no less true that negative consequences have resulted this very year of 2015 in relations of mutually beneficial cooperation with several countries, particularly the Bolivarian Republic of Venezuela, subjected to an economic war to reverse the popular support for its Revolution.

Given this scenario there is no room, as Fidel has always taught us, for the slightest defeatism, just the opposite. The history of our Revolution is full of glorious chapters in the face of challenges, risks and threats.

It is up to us to maximize efficiency, concentrating resources on activities that generate export earnings and import substitution, making the investment process more efficient and increasing investments in the productive sector and infrastructure, prioritizing the sustainability of electricity generation and raising efficiency in the use of energy sources.

At the same time, we must reduce any expenses that are not essential and make the most of available resources with more rationale and the commitment to develop the country.

Despite the limitations, social services provided free to all Cubans will be guaranteed at levels similar to those of recent years.

We will now address certain foreign policy issues.

In my remarks last July 15, at the close of the 5th Period of Ordinary Sessions of the National Assembly, I said, and I quote: “We notice that an imperialist and oligarchic offensive has been put into practice against Latin American revolutionary and progressive processes, which will be decisively confronted by our peoples” (end of quote).

We are confident that new victories of the Bolivarian and Chavista Revolution are to come under the leadership of compañero Nicolás Maduro Moros, President of the Bolivarian Republic of Venezuela, faced with the constant destabilizing onslaught of the right, encouraged and supported from abroad.

We trust in the commitment of Venezuelan revolutionaries and their people, mostly Bolivarian and Chavista, to the unforgettable legacy of President Hugo Chávez Frías.

We are convinced that, as they did in 2002 by preventing the coup d’état against President Chávez from being completed, the Venezuelan people and the civil-military union will not allow the achievements of the Revolution to be dismantled and they will be able to turn this setback into a victory.

In reiterating the solidarity of Cuba, who will always be with the homeland of Bolívar, we call for international mobilization in defense of the sovereignty and independence of Venezuela and an end to acts of interference in its internal affairs.

In Brazil, the oligarchy also spares no efforts in attempting to overthrow President Dilma Rousseff through a parliamentary coup. Our solidarity and support goes out to her and our Brazilian brothers and sisters in the battle being waged in defense of the social and political progress made during these 13 years of Workers’ Party leadership.

History demonstrates that when the right assumes government power, it does not hesitate to dismantle social policies, benefit the wealthy, restore neoliberalism and apply cruel shock therapy against workers, women and the youth. Decades of military dictatorships in Latin America and new methods to destabilize progressive governments have taught us that imperialism and the right do not renounce violence to impose their interests.

Within this perilous, complex regional context, it is essential to defend the unity of the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), as an indispensable, legitimate, unitary mechanism of political agreement and integration, which has made possible the bringing together of the 33 states of Our America, for the first time with a common purpose.

The Proclamation of Latin America and the Caribbean as a Zone of Peace, signed by all heads of state and government at the Second CELAC Summit held in Havana, in January of 2014, provides a solid foundation for the development of relations between our countries and at the international level.

We are optimistic given the progress achieved in the peace talks between the Colombian government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia-People’s Army, a process which is closer than ever to producing an agreement to put an end to the armed conflict, which has drained this country for more than half a century. We will continue our impartial work as a guarantor and site of the talks.

This coming month, Cuba will assume the presidency of the Association of Caribbean States, with a firm, unequivocal commitment to the cause of unity and Latin American and Caribbean integration.

As the national and foreign press has been reporting, there are currently several thousand Cuban citizens in Costa Rica, who arrived to this nation from other countries in the region with the intention of traveling to the United States. These persons, who left Cuba in a legal fashion, during their journey become victims of unscrupulous traffickers and criminal gangs which do not hesitate to put the lives of Cuban migrants in danger.

Our government has been in contact with area governments since the very beginning of this situation, seeking a rapid, adequate solution, as Pope Francis has also called for, taking into consideration the difficult circumstances in which these people find themselves. Cuba has reiterated its commitment to legal, orderly and safe emigration, as well as to the right of Cuban citizens to travel and emigrate and return to the country, in accordance with migratory legislation.

Just as the Revolutionary Government Declaration, published December 1, indicated, the “wet foot-dry foot” policy, the Parole Program for Cuban Medical Professionals, and the Cuban Adjustment Act continue to be the principal catalysts of irregular emigration from Cuba to the United States.

(Other) Latin American and Caribbean migrants also deserve humane and fair treatment. Abusive and discriminatory practices, the violation of human rights, the separation of families, and the cruel arrest and deportation of unaccompanied children must cease.

Moving to another issue, as we warned early on, the policy of unilateral sanctions against Russia, and the tightening of NATO’s encirclement of its borders, have only led to a climate of greater instability and insecurity in the region.

Continuing to worsen is the humanitarian crisis engendered by waves of refugees to the European continent, produced by the conditions of conflict and poverty created by an unjust international economic order, and by the non-conventional wars and destabilization attempts of NATO in North Africa and the Middle East. Europe must assume its responsibility and guarantee respect for the human rights of these people, as well as contribute to the resolution of the causes of this phenomenon.

We reaffirm the right of the Syrian people to seek a resolution with respect to their problems, with the participation of this nation’s legitimate authorities, without foreign interference, preserving their sovereignty and territorial integrity.
This past month of September, we received Pope Francis, with admiration, respect and affection, precisely during the year in which we commemorate the 80th anniversary of uninterrupted relations between Cuba and the Holy See. We appreciated his homilies calling for peace and equity, the eradication of poverty, the defense of the environment, and his reflections on the causes of the principal problems affecting humanity today.

During the year which is ending, bilateral political dialogue with numerous countries was strengthened, evidenced by the visits to Cuba of 184 foreign delegations, 25 of which were led by heads of state or government from all of the world’s regions.

This past September, we participated, along with the majority of the planet’s heads of state and government, in the UN Summit for the adoption of the 2030 Agenda, which approved a new framework for sustainable development, with the objective of reducing extreme poverty, hunger, disease, gender inequality, the lack of access to education and basic infrastructure, and the degradation of the environment.

The commitment and actions of the industrialized world continue to be insufficient. Only by constructing a new international economic order, and a different global financial structure, will it be possible for the countries of the South to meet the goals and objectives approved.

The international community has maintained its condemnation of the U.S. blockade in different forums, in particular during the UN Summit and the high level segment of the General Assembly, in which I had the opportunity to participate, and during which tens of heads of state and government called for an end to the blockade.

This past October 27, 191 UN member states supported Cuba’s resolution, a gesture which our people deeply appreciated, and which shows that the world has not forgotten that the blockade continues.

We have reiterated to the United States government that, in order to normalize our bilateral relations, the blockade must be lifted and the territory usurped by the Guantánamo Naval Base must be returned, just as I explained in my statement during the Council of Ministers on the 18th, when I reaffirmed, moreover, that Cuba should not be expected to abandon its independence cause, or renounce the principles and ideals for which generations of Cubans have fought, for a century and a half.

To advance in this process, the right of every state to choose the economic, political and social system it desires, without interference of any kind, must be respected. We will never accept conditions which undermine the sovereignty or dignity of our homeland.

What is essential now is that President Barack Obama decisively use his broad executive powers to modify the implementation of the blockade, which would give meaning to what has been accomplished and allow for substantive progress.

Just a month and a half ago, we held events commemorating the 40th anniversary of Angola’s independence and the launching of Operation Carlota, which allowed for the recollection of our people’s internationalist contribution to the historic struggle waged by Angolans, Namibians and Cubans, which definitively changed the political map of Southern Africa and accelerated the end of the ignominious apartheid regime.

We especially appreciate the solidarity shown Cuba by the African Union. We reiterate our support to their development program, Agenda 2063, and we will continue to honor our cooperation commitments.

During this last half of the year, progress was made in the negotiation of a Political Dialogue and Cooperation Agreement between Cuba and the European Union, as well as in our bilateral relations with its member states. In February of next year, I will undertake an official visit to France, to reciprocate that made by President François Hollande.

Finally, compañeras and compañeros:

Just a few hours before the arrival of Year 58 of the Revolution, I would like to convey, to all Cubans, well-deserved congratulations, and my deep conviction that we will be able to overcome any challenge in our endeavor to build a prosperous and sustainable socialism.

Thank you very much.

 

 

http://en.granma.cu/cuba/2016-01-04/we-will-never-accept-conditions-that-undermine-the-sovereignty-or-dignity-of-our-homeland

Toespraak Carlos Ernesto Rodriguez (Cubaanse ambassade)

ncpn_bijeenkomst

ncpn_bijeenkomstToespraak tijdens de openbare bijeenkomst van de NCPN,
7 november 2015

Goedemiddag beste kameraden en vrienden, Hartelijk bedankt voor het uitnodigen van de Cubaanse ambassade op deze belangrijke bijeenkomst. Helaas kan ik me niet in het Nederlands tot jullie richten en jammer genoeg moet mijn ambassadeur zich laten verontschuldigen. Hij had andere verplichtingen waar hij niet onderuit kon en vroeg mij in zijn plaats te komen. Hij had hier heel graag gesproken maar het was even niet mogelijk. Mijn naam is Carlos Rodriguez, Derde Secretaris en plaatsvervangend hoofd van de Cubaanse ambassade in Nederland. Als jullie me toestaan lees ik graag voor wat ik voor deze bijzondere gelegenheid op papier heb gezet. Beste kameraden en vrienden, Het is voor ons een grote eer om vandaag hier te zijn, om met jullie van gedachten te kunnen wisselen over de huidige situatie van Cuba en de relaştie van ons land met de rest van de wereld. Voor ik inga op de specifieke situatie in Cuba vestig ik eerst de aandacht op de datum van vandaag: 7 november. Op 7 november 1917 behaalde een commuşnistische revolutie de overwinning in Rusland. De Oktoberrevolutie bereidde de weg voor voor de emancipaČtie van vele bevolkingen wereldwijd. Ze opende een nieuw front van revoluties tegen het imperialisme in vele landen. Dit revolutionair front werd geopend en ontwikkeld onder de bezielende leiding van Lenin en later Stalin, Mao en andere leiders. De Cubaanse revolutie wordt hier tot op de dag van vandaag door geëerd. Vol trots bevestig ik daarom eens te meer Cuba’s verbondenheid met de communistische ideologie en ik verzeker jullie dat deze ook in de toeşkomst onze leidraad blijft. Beste kameraden, Dit zijn belangrijke tijden voor Cuba. Op binnenlands terrein bevindt mijn regering zich middenin een proces dat we ‘het moderniseren van het Cubaanse sociaal en economisch model’ noemen. Dit betekent dat Cuba verandert en dat mijn land alle noodzakelijke maatregelen neemt om de economie te reorganiseren en het leven van zijn bevolking te verbeteren. Deze maatregelen volgen op soevereine beslissingen. Ze worden genomen omdat de Cubaanse bevolking besloot ze te steunen. Cuba verandert dus binnen zijn eigen sociaal model, het socialisme. De meerderheid van onze bevolking wil het socialisme als systeem behouden omdat ze van mening is dat het een rechtvaardig systeem is en omdat het werkt, hoewel men weet dat het verre van perfect is en er nog veel moeişlijkheden overwonnen moeten worden. Economische groei is een noodzaak. Naast modernisering en een verhoogde productiviteit zijn ‘duurzaamheid’ en ‘welvaart’ daarbij sleutelbegrippen voor de Cubaanse economie. De structuur van het eigendom verandert eveneens in Cuba. Er zijn meer eigenaars van kleine bedrijven en meer coöperaties in de landbouw en de dienstensector. Toch blijft de planeconomie centraal staan in de Cubaanse economie waarin industrialisering en modernisering belangrijke aandachtspunten zijn. Met het oog op de toekomst vormt de ontwikşkeling van de high techindustrie daarom een speerpunt. Ook het produceren van genoeg voedsel op onze boerderijen om zelfvoorzienend te worden is een strategische prioriteit voor Cuba. Op internationaal gebied heeft Cuba altijd een krachtig engagement getoond. De Verenigde Staten en Cuba hebben onlangs hun diplomatieke verhoudingen hersteld en beide landen streven ernaar om ook hun economische banden aan te halen. Dit betekent echter niet dat de verhoudingen tussen de VS en Cuba genormaliseerd zijn. Onze relatie is nooit normaal geweest en het zal nog lang duren vooraleer dat het geval is. Een aantal kwesties moet opgelost worden, zoals: ę Het onvoorwaardelijk opheffen van de economische, financie- en handelsşblokkade. Het overdragen van het illegaal bezette grondgebied van de marinebasis Guantnamo Bay. Het staken van subversieve radio- en televisie-uitzendingen gericht op ons eiland en een einde aan de destabiliseringsprogramma’s.  Compensatie voor de menselijke en economische schade die tot op heden wordt toegebracht aan de Cubaanse bevolking. Het opheffen van de blokkade heeft dus onze topprioriteit en zolang die van kracht blijft zullen we de resolutie getiteld ‘de noodzaak het economisch, commercieel en financieel embargo, door de Verenigde Staten opgelegd aan Cuba, te beëindigen’ elk jaar opnieuw voorleggen aan de Verenigde Naties. De blokkade als Amerikaans instrument om de Cubaanse Revolutie te vernietigen heeft gefaald. President Obama heeft dit zelf toegegeven. Er zijn enkele kleine maatregelen genomen om de blokkade te verzwakken maar ze is nog steeds intact. Obama zal in dit opzicht nog vaak van zijn presidentiële bevoegdheid gebruik moeten maken. Hij kan meer maatregelen tegen de blokkaşde nemen en moet de discussie om een eind te maken aan deze onzinnige poliştiek in het Amerikaanse Congres aanzwengelen. Onder Obama’s regering is de blokkade nog verder aangescherpt. Er zijn tijşdens zijn bewind 42 boetes opgelegd aan Amerikaanse en buitenlandse bedrijşven die het embargo schonden waarmee het totaal opgelopen is tot 14 miljard dollar. De blokkade is onwettig en vijandig. Ze is het voornaamste obstakel voor de normalisering van de betrekkingen tussen Cuba en de VS. Het wordt Cuba onmogelijk gemaakt om vrijelijk goederen en diensten met de VS uit te wisselen, terwijl de VS vanwege hun nabijheid een natuurlijke markt voor ons vormen. Bij onze internationale financiële transacties kunnen we geen gebruikmaken van de dollar en ook kunnen we geen dollarrekeningen openen bij banken in derde landen. Al meer dan twintig jaar wordt er in de hele internationale gemeenschap gepleit voor het opheffen van de blokkade maar tot dusver is er niets gebeurd. Op 27 oktober, slechts enkele dagen geleden, deed Cuba bij de Verşenigde Naties zijn jaarlijkse oproep om een eind te maken aan deze eenzijşdige politiek. Gelukkig konden we opnieuw rekenen op de steun van de meerşderheid van alle landen op de wereld. De VS en Israel echter besloten deze onrechtvaardige politiek te blijven steunen. We zijn ervan overtuigd dat dit beleid vroeger of later beëindigd zal worden en als deze tijd aangebroken is zal de mensheid het heldhaftig verzet van de Cubaanse bevolking nooit vergeten. De Cubanen zullen de verworvenheden van de Revolutie zoals het onderwijs, de gezondheidszorg, de sociale voorzieningen en andere successen blijven verdedigen. Daarom vragen wij al onze kameraden en vrienden, niet alleen in Nederland maar ook in de rest van Europa om door te gaan met jullie steun aan Cuba en de Cubaanse Revolutie en om de waarheid over Cuba te blijven verspreiden. Ga door met het uitdragen van de sociale idealen van de Revolutie. Ze zijn niet alleen voor Cuba bedoeld maar voor alle bevolkingen die geloven dat een betere toekomst mogelijk is. Lang leve het Communisme! Dank je wel.