Lieve vrienden

Lieve vrienden,

Bijgaand vindt u de Verklaring over de ware geschiedenis van de zogenaamde Cubaanse opstand.

Ik nodig je uit om er eens naar te kijken en je geest en je hart te openen voor het echte Cuba, rekening houdend met de feiten en niet de propaganda die wordt gepresenteerd op sociale mediaplatforms en de onverantwoordelijke en banale oefening van veel media die de afgelopen jaren hebben bewezen een factor in het manipuleren van de publieke opinie in veel gevallen, en niet het bevorderen van een objectieve en onpartijdige analyse van de feiten.

Voel je vrij om te verspreiden, commentaar of post.

Vriendelijke groeten,
Soraya Alvarez            
Ambassadeur

Verklaring van de Commissie Interne Betrekkingenvan de Nationale Vergadering van de Volksmacht People We richten ons tot parlementen, parlementaire vriendschapsgroepen en wetgevers, om te reageren op de immense, meedogenloze politieke en media-operatie georkestreerd en gefinancierd door Washington en gepropageerd via sociale media, automatisch gerepliceerd om honderdduizenden tweets en dergelijke te genereren aantal volgers, met intensief gebruik van robots, algoritmen en accounts nieuw gemaakt voor de gelegenheid; allemaal met de steun van de internationale media en de informatietransnationalen.Ze hebben aangezet tot geweld, misdaad, wanorde en sociale ongedisciplineerdheid, terwijlde wereld een totaal, schandalig verwrongen beeld van onze realiteit als onderdeel vande onconventionele oorlogvoering georkestreerd en gefinancierd door Washington tegen onzeland, gericht op het veranderen van het systeem dat vrij en soeverein is gekozen door onzemensen, zoals bekrachtigd door de op 10 april 2019 goedgekeurde grondwet, met 86,85% vandegenen die hebben gestemd, in een democratische verkiezing met een hoge opkomst.Met totale schaamteloosheid hebben ze wereldwijd gemanipuleerde beelden verspreidvan evenementen in andere landen om aan te tonen, zoals aangegeven in hun handleidingen, dat:Cuba mist bestuurbaarheid, dat de natie in chaos verkeert, terwijl het internerepressie die niet bestaat.In de greep van een pandemie die zo ernstig is voor de mensheid – die in Cuba, zoals destatistieken laten zien, krijgt permanente, goede aandacht – de Amerikaanse regering, niettevreden met de escalatie van de criminele en genocidale blokkade en financiëlevervolging tot perverse uitersten en het toepassen van 243 onmenselijke maatregelengedurende de laatste vier jaar in een poging om ons volk te verstikken; nu zijn ze van planom de weg vrij te maken voor militaire agressie, onder het bekende voorwendsel van:“humanitaire interventie”, in strijd met onze wetten, het internationaal recht en deVN-Handvest. Zoals blijkt uit de afbeeldingen die zijn verspreid, zijn er ongeregeldheden, en verschillende groepen in bepaalde plaatsen hebben daden van vandalisme, fysieke schade aangericht, doodsbedreigingen geuit en ernstig begaan aanvallen, het verstoren met flagrante criminele handelingen van de rechtsstaat die kenmerkt ons land. De sociale opstand die zo krachtig wordt gepromoot en waar Washington naar hunkert, heeft niet…gebeurde.Als gevolg van meer dan 60 jaar blokkade hebben we problemen opgestapeld die:verergerd door de pandemie, de enorme kosten die het met zich meebrengt en de economische crisis die het met zich meebrengt genereert.Het Cubaanse volk, verenigd, vastberaden en ondernemend, moet oplossingen zoeken en -zoals altijd in het verleden – voortbouwen op en implementeren van sociaaleconomische strategieën, vooruitgang met creativiteit en corrigeren waar nodig, confronterend met intelligentie en de economische oorlog durven aangaan die ertegen wordt gevoerd, die het belangrijkste obstakel vormt tot ontwikkeling en de volledige uitoefening van de mensenrechten.Laat u niet misleiden: het Cubaanse volk zal vooruitgaan met zijn partij en regeringonder leiding van president Miguel Díaz-Canel Bermúdez, met de Nationale Assemblee vande Volksmacht en haar Raad van State die hen vertegenwoordigt, en met hunciviele instellingen en organisaties.Onze mensen zijn doordrenkt met de waarden van eenheid, vrede, eendracht, respect, solidariteit, liefde en patriottisme, klaar om hun onafhankelijkheid en soevereiniteit te verdedigen met vrijmoedigheid en moed, tegen elke prijs.We doen een beroep op de wetgevers wereldwijd om hun stem te laten horen en te pleiten voor een einde aan:de genocidale blokkade en toepassing van Titel III van de Helms-Burton Act; voorverwijdering van Cuba van de valse en illegale lijst van landen Sponsors vanTerrorisme; om een ​​einde te maken aan interventionistische acties, aan pogingen om een ​​“zachte” coup”, tot deze massale campagne van leugens om hun misdaden te rechtvaardigen, die in het heden case draagt ​​bij aan de verspreiding van de pandemie; voor respect voor het zelf vastberadenheid en soevereiniteit van het Cubaanse volk; voor Washington om gehoor te geven aan de internationale gemeenschap, die herhaaldelijk heeft gemanifesteerd bij de VN, de miljoenen wereldwijd en de bevolking van Cuba, die de opheffing van de economische, financiële en handelsblokkade tegen ons land. 17 juli 2021″Jaar 63 van de revolutie”Internationale Betrekkingen Commissie van deNationale Vergadering van de Volksmacht 

 

 

 

                                                                                       

Verklaring Nationale Vergadering Cuba

Declaration by the Internal Relations Commission

of the National Assembly of the People’s Power

 

We address ourselves to parliaments, parliamentary friendship groups and legislators, to respond to the immense, brutal political and media operation orchestrated and financed by Washington and propagated via social media, replicated automatically to generate hundreds of thousands of tweets and a similar number of followers, with the intensive use of robots, algorithms and accounts newly created for the occasion; all with the support of the international media and the information transnationals.

They have incited to violence, to crime, to disorder and to social indiscipline, while portraying to the world a totally, scandalously twisted view of our reality as part of the unconventional warfare orchestrated and financed by Washington against our country, aimed at changing the system freely and sovereignly chosen by our people, as endorsed by the Constitution approved on 10 April 2019, by 86.85% of those who voted, in a democratic election with a high turnout.

With utter shamelessness, they have disseminated worldwide, manipulated images of events in other countries to demonstrate, as instructed in their manuals, that Cuba lacks governability, that the nation is in chaos, while alleging internal repression which does  not exist.

In the throes of a pandemic of such gravity for mankind – which in Cuba, as the statistics show, receives permanent, proper attention – the US government, not satisfied with having escalated the criminal and genocidal blockade and financial persecution to perverse extremes and having applied 243 inhuman measures during the last four years in an attempt to stifle our people; now they are planning to prepare the ground for military aggression, with the familiar pretext of “humanitarian intervention”, in violation of our laws, of international law and of the UN Charter.

As is apparent from the images that have been disseminated, there have been disturbances, and various groups in certain localities have committed acts of vandalism, caused physical damage, made death threats and committed serious assaults, disrupting with flagrantly criminal acts the state of law and order that characterizes our country 

The social uprising so vigorously promoted and craved by Washington has not happened.

As a result of over 60 years of blockade, we have accumulated problems that are aggravated by the pandemic, the huge expense it implies and the economic crisis it generates.

The Cuban people, united, determined and enterprising, must seek solutions and – as always in the past – build on and implement socioeconomic strategies, progress with creativity and rectify where necessary, while confronting with intelligence and daring the economic war waged against it, which constitutes the primary obstacle to development and the full exercise of human rights.

Do not be deceived: the Cuban people will advance with its party and government headed by President Miguel Díaz-Canel Bermúdez, with the National Assembly of the People’s Power and its Council of State which represents them, and with their civil institutions and organizations.

Our people are imbued with the values of unity, peace, concord, respect, solidarity, love and patriotism, ready to defend their independence and sovereignty with boldness and courage, at any cost.

We appeal to the legislators worldwide to raise their voices and call for an end to the genocidal blockade and application of Title III of the Helms-Burton Act; for removal of Cuba from the spurious and illegal list of countries Sponsors of Terrorism; for an end to interventionist actions, to attempts to bring about a “soft coup”, to this massive campaign of lies to justify their crimes, which in the present case contributes to the propagation of the pandemic; for respect for the self-determination and sovereignty of the Cuban people; for Washington to heed the international community, which has repeatedly manifested at the UN, the millions worldwide and the people of Cuba, demanding the lifting of the economic, financial and commercial blockade against our country.

 

17 July 2021

“Year 63 of the Revolution”

                                                               International Relations Commission of the

                                                               National Assembly of the People’s Power

De VS moet zich dood schamen

 

Pers bericht over:  De stemming in de V.N vergadering, van afgelopen 23 juni 2021, over :

“Stop de Onmenselijke blokkade contra Cuba”.

184 landen stemden tegen de blokkade van Amerika en het is een grote overwinning voor Cuba dat er zoveel landen tegen de blokkade stemden.

 We zijn een poster aan het maken en hebben daar de foto’s voor nodig.

De tekst luid: De Verenigde Staten van Amerika moeten zich dood schamen dat het besluit van de VN waar 184 landen tegen de blokkade stemden op 23 juni 2021, door Amerika, niet wordt gerespecteerd.

 Opnieuw gebruikte Amerika haar onwettige en valse  veto recht en blokkeerde opnieuw de opheffing van de al 62 jaar durende blokkade tegen het Cubaanse  Volk.

De Verenigde Staten  van America moet zich diep schamen om in deze periode van pandemie van het Corona Virus, het Cubaanse Volk te terroriseren met hun valse en onrechtmatige Veto in de VN vergadering, uit te spreken, op 23 juni 2021. 

Stichting Holanda Pro Cuba,

Guillermo Willem Veldhoven 29 -6-2021.(voorzitter).

Voor meer informatie, zie www.holaanfdaprocuba.nl.

wvcuba@hormail.com06-50994645

 

Van de Cubaanse ambassade


 
From: Embajada Países Bajos <embacuba@xs4all.nl>
Sent: Tuesday, June 22, 2021 1:21:50 PM
To: emba1@xs4all.nl <emba1@xs4all.nl>
Subject: Let’s celebrate it on Twitter
 
 
 
Dear friends,
 
Today is a very happy day for my Homeland, and I would like to share with you this happiness. Yesterday, it was announced that the effectiveness of Abdala is 92.28% 8 (A Cuban candidate vaccine against COVID), which exceeds the requirements of the World Health Organization (WHO) for a  candidate vaccine against this disease to become a vaccine, which is 50%. In the past days, also was informed on the effectiveness of Sovereign 02, which is 62 percent, which also exceeds the requirements of the World Health Organization (WHO). However, the efficacy of the combination of the doses of Soberana 02 with Soberana Plus, ( A candidate vaccine led by the Finlay Institute along with other Cuban scientific institutions), remains to be known. Further, clinical trial of the candidate vaccine in the pediatric age group begins, with strict protocols observed. 
 
Once more thing I would like to share and I would like to invite you to join us on Twitter through the Official Accounts of the Embassy @EmbaCubaHolanda and the Consulate @ConsulcuBEncourage to use the # (Hashtag) contained in our tweets. This celebration on Twitter will be held tomorrow 23 June at 16.00 (The Netherlands) on the occasion of the consideration of a draft resolution “Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba”. It will be presented by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cuba, H. E. Mr. Bruno Rodríguez Parrilla at the UN General Assembly. 
 
Accompaniment on social networks is highly appreciated, considering this is one of the most recognized means of communication and to make reality known.
 
If you consider it, you can also provide your support on the Facebook social network.
 
Thank you very much in advance.
 
Kind regards, 
 
 
Soraya Alvarez
 
Embassy of the Republic of Cuba
Koninginnegracht 37, 2514 AD, The Hague
Tel. +31 6 13092225
Facebook: @EmbaCuba.Holanda
Twitter: @EmbaCubaHolanda 

Verenigde Naties, algemene vergadering over de blokkade

Seventy-fifth session

Agenda item 42

Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by theUnited States of America against Cuba

 

 


          *  Reissued for technical reasons on 15 June 2021.

 

 

 

                Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba

 

 

                     Report of the Secretary-General

 

 

Addendum

 

 

 

Contents

 

 

 

Page

                      II.    Replies received from Governments………………………………………….

2

    Cuba…………………………………………………………………

2

 

 

 

 

         II.   Replies received from Governments

 

 

                     Cuba

 

[Original: Spanish]

[5 May 2021]

        This addendum contains an update of the report of Cuba on General Assembly resolution 74/7, entitled “Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba”, and includes descriptions of the main hardships caused by this policy between April and December 2020. During this period, the United States Government tightened the embargo in an opportunistic and unparalleled way, against the background of the difficult conditions triggered by the coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

        In the last four years, the Government of the United States has added more than 240 coercive measures against the Cuban people and its Government which remain in effect. These measures are not mere actions to tighten the embargo, but new methods, some of them unprecedented, that have escalated the economic war against Cuba to extreme levels, as seen in the shortages that are part of daily life for every Cuban.

        For Cuba, these restrictions magnify the many challenges imposed by the COVID-19 pandemic and multiply its devastating socioeconomic, health-related and financial impacts. The measures have repeatedly hampered the arrival of humanitarian aid in the country which, in the context of addressing the pandemic, is immoral and unjustifiable and highlights the embargo’s criminal nature.

        Between April and December 2020, the embargo cost Cuba in the order of $3,586.9 million in losses; added to the losses of the previous period, the total from April 2019 to December 2020 amounts to more than $9,157.2 million.

        At current prices, the losses accumulated in almost six decades of application of this policy amount to over $147,853.3 million. Taking into account the depreciation of the dollar against the price of gold on the international market, the embargo has caused quantifiable losses of more than $1,377,998 million.

        If Cuba had had the payment capacity it lost to the embargo, in less than five years the country could go a long way towards bringing much of its infrastructure up to date and could, in particular, change the national energy mix in favour of renewable energy sources. That amount, were it available, would turn the country’s financial situation around, boost the confidence of foreign investors and creditors and substantially increase access to financial and capital markets.

        Under the present conditions, the embargo represents a huge burden for the Cuban population and economy, with particularly devastating effects owing to the COVID-19 pandemic: Cuba has been forced to allocate considerable resources to urgently secure necessary equipment and materials for its national health system.

        The impact of the embargo on the health sector, one of the hardest hit during the reporting period, may be seen in the shortages of essential consumer products, as well as the difficulties national industries face in acquiring the necessary supplies for, inter alia, food preservation and drug manufacturing.

        The refusal of some providers to deliver agreed supplies, delayed deliveries and costs driven higher by the need to resort to distant markets and intermediaries, among other negative effects, caused losses in this area amounting to $198,348,000 between April and December 2020, an increase of $38 million with respect to the previous period.

        The cases of German companies Sartorius and Merck stand out, as well as those of Cytiva and other regular suppliers of laboratory materials, reagents and supplies. Owing to the intensification of the embargo, they stopped trading with Cuba in 2020. During the period under review, the country was unable to obtain a total of 32 pieces of equipment and supplies related to the production of candidate vaccines against COVID-19 or to the conduct of stages necessary for the completion of the clinical trials of the candidate vaccine, including equipment for the purification of the candidate vaccines, accessories for production equipment, filtration tanks and capsules, potassium chloride solution, thimerosal, bags and reagents.

        Cuba had to resort to other providers and intermediaries, which led to price increases of 50 to 65 per cent above normal established prices, because it was impossible to enter into a contract directly with the manufacturer.

        This had an impact on the work of several institutions in the biopharmaceutical sector in Cuba, including the Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (Centre for Genetic Engineering and Biotechnology), the Instituto Finlay de Vacunas (Finlay Vaccine Institute), the Empresa Laboratorios AICA (AICA Laboratories Company) and the import-export company FarmaCuba, which are directly involved in the country’s efforts to tackle the pandemic.

        In November 2020, the United States Department of Transportation denied, at the behest of the Department of State, a request by IBC Airways and SkyWay Enterprises to operate humanitarian cargo flights to Cuba. The former alleged that the decision was because Cuba is one of the “countries under U.S. economic sanctions”, while the latter alluded to problems with Stripe, a United States company that serves as its payment provider.

        In February 2021, the companies JustGiving and Crowdfunder UK blocked the pages of the “Cubans in UK” solidarity organization, created to raise funds for the purchase of medical supplies and to support the COVID-19 vaccination campaign in Cuba.

        Despite these enormous obstacles and limitations, the work by Cuba to tackle the pandemic has been recognized internationally. The country has five candidate vaccines in development and has sent 57 medical brigades to support the fight against the pandemic in 40 countries and territories. The immoral smear campaign led by the United States against Cuban medical aid efforts has not been able to curb our people’s instinct for support and humanitarianism.

        Cuban commercial and financial activity faces further obstacles owing to the intensification of the extraterritorial effects of the embargo. The updating of unilateral lists by the United States limited the country’s entrepreneurial and tourism activity and reduced the Cuban State’s income from those sectors. The United States Department of State has added new companies to the List of Restricted Entities and Subentities Associated With Cuba, designed for Cuba alone, with the purpose of blocking operations involving citizens subject to United States jurisdiction. This unilateral list has intimidated and had a dissuasive effect on the international business community.

        Fincimex and American International Service, Cuban remittance brokers, suffered significant losses when they were included in the list in June and September 2020, respectively. The decision was intended to cut off the revenue sources of families and substantially limit the entry of foreign currency into the country. Western Union, the financial company most widely used for remittances to Cuba, has ceased its operations in the country. These measures are having lasting effects. In addition to the general impact on the Cuban economy, those who depend on those remittances for their personal income and the negative impact on those who transfer money from the United States to their relatives in Cuba are being punished individually.

        During the period under review, seven lawsuits were filed under Title III of the Helms-Burton Act. Since its activation in May 2019, 34 legal proceedings have been instituted. Due to its extraterritorial nature, this Act violates the sovereignty of third countries, impairs the interests of their nationals and thwarts their trade relations with Cuba.

        Threats and coercive measures against ships and companies linked to fuel transportation remained in full force, posing considerable obstacles to daily life in the country and directly harming Cuban families.

        Between April and December 2020, monetary and financial losses reached $404.2 million. This figure represents an increase of 42 per cent with respect to the previous period and shows the aggressive nature of the financial persecution of Cuba in 2020.

        In turn, the inclusion of Cuba in January 2021 on the unilateral list of State sponsors of terrorism, widely rejected within and beyond the United States, reinforces the consequences of the embargo by making it more difficult for the country to engage in international trade, carry out financial operations and acquire basic supplies.

        Dozens of banks have suspended their operations with Cuba; these include legitimate transfers for the purchase of food, medication and consumer goods. In the midst of the difficulties caused by the COVID-19 pandemic, dozens of Cuban diplomatic missions around the world have had their ties cut with the banks that traditionally provide them with services for fear of reprisals from the United States Government. This affects the operation and livelihood of the missions and their staff. The extraterritorial tightening of the embargo in the financial field also affects individuals. Reports are increasing of Cubans all over the world becoming victims – even though they do not live in Cuba – of banks’ refusal to assist them or carry out wire transfers related to Cuba.

        The coercive measures taken by the Office of Foreign Assets Control against United States and third-country entities for alleged violations of the embargo remained a recurring practice during the period. Between 2017 and 2020, the total amount of those penalties amounted to more than $3,761,876,629.

        Measures were also applied to limit the travel of United States citizens to Cuba, completely disregarding the support of broad sectors in the United States for exchanges between the peoples of the two countries. In September 2020, licences for individuals subject to United States jurisdiction to attend or organize professional meetings or conferences in Cuba were eliminated, as were licences for transactions related to such events as public performances, exhibitions and sports competitions. Additionally, the Cuba Prohibited Accommodations List was established, which includes 422 hotels and rental houses.

        Restrictions on travel and remittances harmed the Cuban public and private sectors equally. If those stumbling blocks were removed, a large number of transport companies, owners of houses for rent and artisans, among others, could receive greater revenue and would be better able to build their economic activity.

        The interests of United States companies were also harmed by the tightening of the embargo. In June 2020, it emerged that the United States Department of the Treasury had denied the company Marriott International renewal of the licence that allowed it to operate a hotel in Cuba, and banned it from carrying on future business in the country.

        This policy prevents Cuban and United States companies from moving forward in reaching mutually beneficial agreements in several sectors, including telecommunications. The impact of the embargo in this field has stood in the way of previously established agreements, such as the submarine cable capacity rental project between Empresa de Telcomunicaciones de Cuba (ETECSA) and the C and W Networks company. The latter applied for the required licence from the United States Federal Communications Commission in September 2018 and withdrew that request in October 2020 because it had gone unanswered.

        The negotiations between FedEx and the business group Correos de Cuba (Cuba postal service) faces a similar situation. Both companies agreed to start operations in May 2019, but FedEx decided to push back that start to January 2020, owing to the setback in the bilateral relations between Cuba and the United States. Since then it has continued the postponement, for the same reason.

        There have been several cancellations of Cuban media accounts on various digital platforms. In August 2020, when Cuba was about to announce its first candidate vaccine against COVID-19, the company Google censored the YouTube platform profiles of news outlets Granma, Mesa Redonda and Cubavisión Internacional, citing alleged violations of United States export laws.

        Another area particularly hit by the embargo has been the agricultural sector. Lost revenue owing to the block on the export of goods and services, the additional costs resulting from the geographical relocation of trade, and other obstacles to the procurement of technologies and fuels have seriously impacted food production and supplies in Cuba, causing losses that amounted to $330,466 million between April and December 2020.

        The United States agricultural sector has also been hit. According to the letter sent by the United States Agriculture Coalition for Cuba to United States President Joseph Biden in January 2021, Cuba presents opportunities for United States farmers because it imports $2 billion in food each year, less than 10 per cent from the United States. If trade barriers between the two countries were eliminated, United States exports of several crops could increase significantly.

        In recent months, there have been numerous pronouncements within and beyond the United States calling on President Biden to use his executive powers to modify the implementation of the embargo, and its humanitarian and economic impact. In February 2021, 56 religious, environmental and academic organizations in the United States, including groups of lawyers and those concerned with human rights, signed a letter urging the President to reverse former President Donald Trump’s policies. Several United States legislators have sent letters to the current Administration for the same purpose.

        In its effort to secure the lifting of the embargo, Cuba has traditionally enjoyed the support of the overwhelming majority of members of the international community. We are confident that this seventy-fifth session of the General Assembly will be a new opportunity to reiterate the international condemnation of this irrational and cruel policy, which violates the principles of the Charter of the United Nations and international law.