Voorproefje bouwen op Cuba

Een trailer waarin u een voorproefje krijgt van de vooruitgang op Cuba; huizen en gebouwen worden gerestaureerd en geschilderd, wegen worden hersteld en het leven op Cuba gaat vooruit!

schermafbeeldingyt

Familiegeneeskunde op Cuba, een prestatie van de revolutie

geneeskundeIn 2017 gaven 10.851 huisartsenpraktijken op Cuba in totaal 83.534.085 consulten aan patiënten in het hele land, als onderdeel van het gratis, voor heel Cuba geldend Nationaal Volksgezondheidssysteem (National Public Health System). Het bieden van medische zorg aan de gehele bevolking op Cuba was het uitgangspunt dat heeft geleid tot het basisgezondheidsprogramma, dat op gemeenschapsniveau werd ontwikkeld tijdens de eerste jaren van de revolutie.

Als resultaat van de onophoudelijke inzet voor de voortzetting van dit gezondheidsprogramma werden er in 2017 in totaal 83.534.085 consulten aangeboden in de 10.851 huisartsenpraktijken in het hele land.

Aanvankelijk werd het Cubaans Nationaal Volksgezondheidssysteem in 1968 opgericht om een reeks maatregelen uit te kunnen voeren, gericht op het terugdringen van besmettelijke ziekten, ondervoeding, parasitisme, bloedarmoede en andere gezondheidsproblemen. In 1984 werd het zorgstelsel uitgebreid met een model voor familie/gezinsgezondheidszorg ofwel een huisartsenzorgmodel, als onderdeel van de noodzakelijke veranderingen in een samenleving die zich gesteld zag voor nieuwe uitdagingen.

De ontwikkeling van het huisartsenzorgmodel op Cuba had en heeft meerdere doelen, namelijk: tegengaan van fragmentatie en overspecialisatie van de medische zorg; bestrijden van depersonalisatie in de zorg en onzorgvuldig gebruik van technologie; coördineren van de zorg binnen gemeenschappen; kanaliseren van onvrede en klachten van de bevolking over de zorgverlening; beter reageren op demografische veranderingen die van invloed zijn op de morbiditeit [nvdr: aantal mensen dat wordt getroffen door een bepaalde ziekte] en mortaliteit [nvdr: aantal mensen dat sterft in een bepaalde periode]; ontwikkeling van het medisch denken stimuleren op basis van de combinatie van een klinische, epidemiologische en sociale benadering; bevorderen van een kwalitatieve verbetering van de gezondheid van de totale bevolking.

Dr. Sandra Galano Urgellés, hoofd van het Centro Habana Medical Care Department en spreker op het gebied van huisartsenzorg tijdens de Internationale Gezondheids Conventie van 2018 in Havana legde uit dat het huisartsen- en verpleegkundigenprogramma, ook bekend als het ‘Arts voor 120 Families Plan’, begon als een proefprogramma op 4 januari 1984, in een polikliniek in de wijk Lawton, in de deelgemeente ‘Tien Oktober’ in Havana, waarin tien artsen en tien verpleegkundigen basisteams vormden om zorg te verlenen aan 600 tot 700 mensen.

Deze basisteams werkten aan het verbeteren van de gezondheid van de bevolking door middel van samenhangende activiteiten gericht op individuen en hun families, hun gemeenschap en de lokale omgeving. Vanwege de bereikte positieve resultaten werd dit zorgprogramma uitgebreid naar het hele land en vóór het einde van 1984 waren er al 237 huisartsen die deelnamen aan een nieuw medisch specialisme: Samenhangende Algemene Zorg (Comprehensive General Medicine).

In de eerste zes jaar steeg het aantal artsen in dit programma naar 12.000, om een bevolking van meer dan zeven miljoen mensen te bedienen, inclusief inwoners van agrarische en moeilijk bereikbare gebieden. Een belangrijk onderdeel van het programma was het bevorderen van de noodzakelijke maatregelen voor preventie en bewustwording, om de opkomst van ziekten te voorkomen. In deze aanpak werd verbinding gelegd met zowel de buurten als medische instellingen, waaronder onderzoeksinstituten.

“Huisartsen zijn bewakers van de volksgezondheid. Zij zijn het eerste contact dat de bevolking heeft met de gezondheidszorg. Onze hoofdtaak is om te voorkomen dat mensen ziek worden “, aldus dr. Sandra Galano Urgellés, specialist in Samenhangende Algemene Zorg.

Met dat doel voor ogen beoordelen artsen permanent de risicofactoren van patiënten, gebaseerd op familiegenetica [nvdr: erfelijkheid] en sociale factoren. Daarbij wordt rekening gehouden met een basisindeling in vier hoofdgroepen: gezonde patiënten, patiënten die risico lopen, chronisch zieken en gehandicapten.

“Voor elk van deze groepen worden consultaties gepland volgens een bepaald schema, op basis van de conditie van de patiënt en de noodzakelijke frequentie. Patiënten die niet naar de kliniek kunnen komen worden thuis bezocht, we noemen dat veldconsultaties. We zorgen zelfs voor medische opnames als er sprake van is in de thuissituatie dat behandeling van bepaalde virale, bacteriële of andere aandoeningen noodzakelijk is”, legde de dokter uit.

Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de digitalisering van medische dossiers op Cuba. Maar op dit moment betreft het merendeel van de patiëntendossiers nog papieren versies, waarin de patiëntclassificatie is opgenomen, evenals de planning en resultaten van alle afspraken en consultaties, om inzichtelijkheid in en controle van de gezondheidsmaatregelen te verzekeren.

Huisartsen volgen een behandelingsprotocol dat op nationaal niveau wordt gehanteerd en waar nodig aangepast aan de omstandigheden en zijn daarmee onderdeel van het medisch onderzoek naar de introductie van nieuwe medicijnen en de implementatie van zestien specifieke gezondheidsprogramma’s, zoals ‘moeder en kind zorg’, oncologie, overdraagbare en niet-overdraagbare chronische ziekten en HIV-AIDS zorgprogramma’s.

Om het voor huisartsen mogelijk te maken al hun activiteiten te verrichten nemen zij deel aan basiswerkgroepen die zorgen voor begeleiding en ondersteuning en die een integraal onderdeel uitmaken van de meer dan 450 poliklinieken op Cuba. Aan deze basiswerkgroepen nemen ook specialisten deel, op het gebied van onder meer kindergeneeskunde, gynaecologie, evenals maatschappelijk werkers, sociologen en controleurs van (door insecten) overdraagbare ziektes.

“Het is aan de artsen om gezamenlijk consultaties te plannen voor alle verschillende specialismen, zodat er bredere medische dienstverlening wordt aangeboden op gemeenschapsniveau. In onze centra worden volwassenen, kinderen, zwangere vrouwen en ouderen allemaal gratis en met een uitgebreide aanpak door verschillende specialisten behandeld. Het belangrijkste doel is om gezondheidskwesties aan te pakken of andere aspecten die een potentieel risico vormen voor het ontstaan van ziektes”, voegde de arts toe.

Dit betekent coördinatie van ziekenhuisafspraken en afspraken met specialisten die in tweedelijnsinstellingen binnen de gemeenschappen werken. De patiënten worden verwezen naar deze gespecialiseerde artsen of de artsen gaan naar de patiënt, indien nodig. “Als een persoon bijvoorbeeld door een angioloog [nvdr: specialist bloed- en lymfvaten] moet worden onderzocht,hebben wij contact met de polikliniek, regelen een afspraak en melden aan de patiënt dag en tijdstip van het bezoek aan de specialist. Dit vergemakkelijkt gespecialiseerde raadplegingen,” verklaarde Dr. Galano.

Ze merkte op dat deze aanpak en ervaring zinvol zijn om ook te gebruiken in andere landen. Soortgelijke programma’s zijn al geïmplementeerd in Venezuela, door middel van de ‘Barrio Adentro’-missie (‘In de Gemeenschap’), en in Brazilië, met het programma ‘Mais Médicos’ (Meer Artsen). Dr. Galano benadrukte ook dat het veel gemakkelijker zou zijn om een dergelijk programma in ontwikkelde landen met meer financiële middelen voorhanden te implementeren, hoewel een dergelijke aanpak altijd aangepast moet worden aan de sociale context waarin het in de praktijk wordt gebracht.

Ondanks dat het huisartsenmodel en de geschetste aanpak al drie decennia van kracht is op Cuba wordt het nog steeds verder ontwikkeld en geperfectioneerd. De aanpak staat open voor veranderingen, mede afhankelijk van de specifieke gezondheidskwesties van elke gemeenschap. De grootste uitdaging is om voortdurend te innoveren en tegelijkertijd de grondbeginselen te handhaven.

“Dankzij dit type gemeenschapsprogramma heeft ons land tastbare resultaten behaald in het verlagen van de kinder- en moedersterfte, een gemiddeld lager geboortegewicht en andere sociale prestaties,” voegde de specialist toe, die verklaarde dat zij een loyale pleitbezorger is van familiegeneeskunde, een gebied dat wereldwijd weinig wordt verkend.

Behaalde resultaten op Cuba als gevolg van de invoering van familiegeneeskunde:

 • Organisatie van maatregelen voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie, gericht op het veranderen van leefstijlen en het vermijden van risicofactoren.
 • Gezondheidsdiensten dichter bij de gemeenschap gebracht.
 • Immuniteitsdekking tegen negen ziekten van 98,7 procent van alle kinderen jonger dan één jaar.
 • Sinds 2016 is de Cubaanse kindpopulatie beschermd tegen 13 te voorkomen aandoeningen.
 • Vroege identificatie van meer dan 95 procent van de zwangere vrouwen vóór het eerste trimester.
 • Toename van het aantal moeders die uitsluitend borstvoeding geven tot zes maanden.
 • Meer toegang tot fysiotherapie en revalidatie.
 • Consolidering van natuurlijke en traditionele geneeskunde.
 • Afname van ziekenhuisverblijven van 6,4 dagen in 1990 tot 4,7 in 2016.
 • Verhoging van de inspanningen op het gebied van gezinsplanning en seksuele voorlichting.
 • Toename van de levensverwachting bij geboorte tot 78,45 jaar in 2017.

Maatregelen die in Cuba zijn genomen om het programma te versterken:

 • Introductie van nieuwe technologieën.
 • Versterking van klinische methoden.
 • Verhoogde responscapaciteit (sneller en adequater reageren op medische situaties).
 • Duurzaamheid van de ziekteverzekering en betere toegankelijkheid van medische diensten.
 • Het waarborgen van de continuïteit van zorg met een passend referentiesysteem.
 • Oprichting van een netwerk dat de toegang tot en het beheer van informatie tussen zorginstellingen vergemakkelijkt.
 • Systematisering van onderzoek en de implementatie van onderzoeksresultaten in de medische praktijk.
 • Innovatie van het familiegeneeskunde model zonder afstand te doen van de fundamentele concepten.
 • Aanpassing van gezondheidsdiensten om adequaat te kunnen reageren op de vergrijzing van de bevolking.
 • Ontwikkeling van een intersectorale aanpak en participatie van de gemeenschap in de bestrijding van niet-overdraagbare ziekten als de eerste oorzaak van ziekte en sterfte onder de Cubaanse bevolking.

Diensten die worden aangeboden in de poliklinieken:

 • uitgebreide revalidatie
 • nood- en electieve elektrocardiografie
 • röntgenfotografie
 • echo’s
 • optometrie en optica
 • levensondersteuning
 • klinisch laboratorium
 • gezinsplanning
 • sterilisatie
 • stomatologie
 • integrale zorg voor vrouwen, kinderen en ouderen
 • uitgebreide diabeteszorg
 • immunisatie
 • endoscopie
 • colonscopie (darmonderzoek)
 • menstruatieregulering
 • kleine en grotere operaties
 • allergielaboratorium
 • onvruchtbaarheidsonderzoek

Bron: Katia Aruca Chaple, derde secretaris Cubaanse ambassade, uit Granma, 28 juni 2018, vertaling J. Bernaven.

 

Documentaire Heberprot P

20180704_gevelinstituut_webHolanda Pro Cuba voorzitter Willem Veldhoven bevindt 20180704_patient_webzich momenteel op Cuba. Hij bezig met een plaatselijke crew en met ondersteuning van een Cubaanse arts opnames te maken over het unieke Cubaanse medicijn Heberprot P. Dit medicijn kan voorkomen dat diabetespatiënten met een open wond aan de voet geamputeerd moeten worden. Dit laatste is Willem zelf overkomen en sinds die tijd zet hij zich in om het medicijn in Nederland toegelaten te krijgen. Tot op heden tevergeefs. Met het maken van een documentaire over dit ‘wondermedicijn’ hoopt Willem ertoe bij te dragen dat onnodige amputaties in de toekomst kunnen worden voorkomen. We houden u op de hoogte.

 

Heberprot P heeft aan meer dan 3000 Ecuadoranen het leven gered

 Minstens 3000 Ecuadoranen hebben sinds 2011 baat gehad bij het Cubaanse middel Heberprot-P. In 71% van de gevallen is amputatie weten te voorkomen wanneer er sprake was van ontstekingen aan de voeten van diabetes patiënten.
 
In gevallen waarbij dit Cubaanse geneesmiddel werd toegediend “is de gemiddelde herstelperiode van een patiënt (met diabetische voeten) gemeten op 41 dagen”, merkte Andres Ernesto Lopez op, vicevoorzitter van het  het Centrum van Genetisch Onderzoek en Biotechnologie (CIGB). Lopez was tezamen met Jorge Berlanga, onderzoeker en mede-ontwikkelaar van Heberprot-P, naar Ecuador afgereisd. 
Lopez, die tevens directeur van HeberBiotec is, liet weten dat het middel in meer dan 25 landen al wordt gebruikt, in 22 landen reeds is opgenomen in de lijst van goedgekeurde middelen en in nog eens 47 andere al is gepatenteerd. Wereldwijd is het middel al bij 300.000 mensen voorgeschreven.
Een opmerking van de promotoren van het middel was dat geen enkel middel “toverkrachten” heeft of volledig op zichzelf kan staan, aangezien het succes altijd afhangt van een groter geheel en een geïntegreerde behandeling. Daaraan werd wel toegevoegd dat dit tot op heden het enige middel wereldwijd is in zijn klasse is dat een oplossing biedt voor deze specifieke klachten. “Voor gevallen met zweren aan de voeten, in een gevorderd stadium en andere complicaties, is er geen enkele oplossing”, stelde Lopez vast.
In het geval van Ecuador, wordt er aan de hand van cijfers van de Wereld Gezondheids Organisatie van de Verenigde Naties en de Internationale Diabetes Federatie, vastgesteld dat er jaarlijks zo’n 6.000 amputaties plaatsvinden. Dit cijfer zou aanzienlijk omlaag kunnen wanneer er een grootschalige, geïntegreerde strategie zou komen in de zorg voor deze patiënten.
Als voorbeeld kan naar het geval van Cuba worden gekeken, waar voordat Heberprot P werd geïntroduceerd zo’n 3.600 patiënten per jaar te maken kregen met amputatie van ledematen. Na de opnamen van het geneesmiddel in de behandeling van deze groep zijn er naar schatting nog tussen 400 en 450 patiënten die deze chirurgische ingreep moeten ondergaan.
Met de creatie van het geneesmiddel heeft Cuba tevens een internationale leerschool opgericht voor de genezing van de diabetische voet.

Meer dan 65.000 Cubaanse patiënten hebben baat bij Heberprot-P

unnamedHet geneesmiddel werd gecreëerd door een team van onderzoekers voor het Centrum van Genetisch Onderzoek en Biotechnologie (CIGB) en werd voor het eerst gebruikt in de provincie Sancti SPiritus in juni van 2007.

Nu het middel op het punt staat haar 10-jarig bestaan te bereiken, nadat het op een test groep in Sancti Spiritus voor het eerst werd gebruikt in juni van 2007, zijn er meer dan 65.000 patiënten in alle provinciën van Cuba die baat hebben bij het gebruik van het medicijn Heberprot-P.

Het geneesmiddel is uniek in de wereld als middel tegen zweren in gevorderde staat, met name bij diabetische voeten. Door het effect van het middel sluiten wonden zich sneller en wordt de kans op amputaties van ledematen voor 80% van de groep danig verkleint.

Het middel is in meer dan 20 landen geregistreerd, waarvoor de producent tevens beloond is met een goude eremedaille door de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. Op internationaal niveau zijn er rond de 250.000 mensen geholpen met deze medische oplossing voor een kwaal waarvoor geen effectieve behandeling bestond voor de verschijning van Heberprot-P.

Iris Lugo, communicatiespecialist bij het CIGB liet Granma weten dat tussen 11 en 12 mei een nationale bijeenkomst zal plaatsvinden waarin de uitbreiding van de behandeling van diabetische voeten met Heberprot-P centraal zou staan. Deze bijeenkomst zou door het Ministerie van Publieke Gezondheid in samenwerking met CIGB worden opgezet, waarbij meer dan 250 specialisten in angiologie en vaatchirurgie aanwezig zullen zijn om het programma verder te helpen opzetten.

 

“Amputacion del dedo de mi pie no era necesaria”

wv

wvGuillermo Veldhoven está en el mercado de productos biológicos en el Nieuwmarkt de Ámsterdam cada sábado, como siempre. Un año atrás no lo hubiera pensado: “me imaginé que le seguiría a mi hermano. Él tenía diabetes como yo. Le amputaron primero el dedo del pie, luego el pie entero, después la pierna y después de un año estaba muerto.” Guillermo voló a Cuba para su tratamiento con una medicina que en Holanda no está disponible. “Y ahora mi pie está curado.

“Empezó en mayo 2015. Mi pierna derecha estaba hinchada. El medico encontró una heridita debajo de mi pie derecho que estaba infectado. Me dieron antibiótica y cada tres semanas fui a la enfermería para que cuiden a mi pie. Después de 6 semanas seguía igual y me enviaron al hospital Alrijne en Leiden. Ahí me contaron que heridas se curan muy difícilmente en gente con diabetes por la circulación disminuida. Medio año después resultaba que el hueso estaba infectado y que el dedo tenía que ser amputado.”

Pasaron dos meses y la herida de la cirugía tampoco quería sanarse. Guillermo envió fotos de su pie maltratado, sin dedo grande, a sus amigos en Cuba, donde viene desde 1994. Tiene varios amigos en el país, especialmente por los proyectos humanitarios que organizó alla.

“Recibí respuesta de doctor Orlando Seguro, que me contó sobre la medicina Heberprot-P-75”

Remedio rápido

Resulta que Heberprot puede prevenir amputaciones a través de la estimulación de la coagulación en heridas infectadas, especialmente en pies diabéticos. “El pie se cura mucho más rápido de esta manera”, cuenta Ernesto Lopez, director del Centro de Genética y Biotecnología, que desarrolló el producto. Heberprot, en nuestro país y Europa conocido bajo el nombre Epiprot, es utilizado en unos 30 países, especialmente en América Latina. Lopez: “Mas de 246.000 pacientes diabéticos son tratados anualmente con éxito.”

Guillermo es uno de esos pacientes y está muy contento con los resultados. Por eso pide atención para esta medicina cubana: “Es que no puedo entender por que no se ha hecho disponible todavía en el mercado Europeano.”

 

Resulta que es un proceso muy dificultoso, confirmado también por Ernesto Lopez desde Cuba: “Esperamos que estudios que actualmente están siendo realizados en España ayudaran a poder ofrecerlo también en Europa. Encontramos un socio que podrá ayudar este proceso en la Unión Europea.

Dentro de la Unión Europa y con unos cuantos otros países liados hay tratos sobre la convalidación de medicinas. Con Cuba no hay un trato comparable, explica también el portavoz del Consejo para la Evaluacion de Medicamentos (CBG), que controla el uso, los riesgos y la calidad de medicamentos para humanos y animales en Holanda. Si en Holanda se acepta un tratamiento con un producto específico, automáticamente es aceptado también en los otros países de la Unión Europa. Y vice versa.

Sobre peticiones que siguen en proceso el CBG no se puede pronunciar. El portavoz si puede confirmar que el proceso de un petición toma entre 6 y 12 meses. “Lo más completo que esté el expediente, lo más rápido que será el proceso.” Las reglas con estrictas y voluminosos. Por ejemplo, es necesario estar registrado en la Union Europea para poder recibir la autorización. Por eso que el fabricante cubano buscó la cooperación de una empresa en España.

 

Interesante

Profesor Nicolaas Schaper (reconocido en todo el mundo por su dedicación al diagnóstico, el tratamiento y la prevención de problemas con pies diabéticos) cuenta que conoce al producto Epiprot pero no lo investigó directamente todavía. “La idea detrás de Epiprot es interesante. Es un estimulante del crecimiento de la piel llevando a cabo una mejora en el curación de heridas. Lamentablemente los estudios que fueron realizados hasta ahora no han sido de tal calidad que puedo confirmar con certeza si funciona o no. Además hay tratamientos alternos excelentes que si fueron probados como eficaces para el mismo grupo meta de Epiprot.”

Guillermo Veldhoven no está de acuerdo. “Estoy feliz que pude ahorrarme más sufrimiento pero según el médico en Cuba, que trabaja con este medicamento por muchos años, la amputación no habría sido necesaria si hubiera tenido acceso a Heberprot antes. Es duro oírlo. Si me hubiera ido a Cuba antes, no me habrían quitado el dedo del pie y me hubiera sanado mucho antes. Perdí meses de mi vida en el proceso. Los gastos para mi tratamiento y mi sufrimiento fueron altos y podrían haber sido prevenidos si mi país reconocería este medicamento.”

En Holanda se amputan 33.000 piernas anualmente, constando sobre todo de amputaciones bajo la rodilla causadas por el Síndrome del “Pie Diabético”.

Artikel Haarlems Dagblad

haarlems-dagblad-teenamputatie-had-niet-gehoeven

Willem Veldhoven staat ’s zaterdags als vanouds op de biologische markt aan de Nieuwmarkt in Amsterdam. haarlems-dagblad-teenamputatie-had-niet-gehoevenDat had de koopman een jaar geleden niet gedacht. ,,Ik zag mezelf mijn broer achterna gaan. Die had net als ik diabetes. Eerst de teen er af, daarna de voet, vervolgens het been en na een jaar was hij dood.’’ Willem vloog naar Cuba voor behandeling met een medicijn dat in ons land niet verkrijgbaar is. ,,En nu is mijn voet genezen.’’

LEES VERDER>>>>>